Kasutustingimused

Viimati uuendatud 24.01.2024

Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) kohalduvad Electricview OÜ, registrikood 16142392, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 7, 10111, e-mail info@electricview.ee (Electricview) infoühiskonna teenustele, mis on kättesaadavad veebilehe www.rohesert.ee kaudu (Teenused).

Teenuste kasutamisele kohalduvad käesolevad Kasutustingimused. Kui te ei nõustu käesolevate Kasutustingimustega või nende muudatustega, ei ole teil õigust Teenuseid kasutada.

1. Mõisted

1.1 Rohesert – elektrooniline dokument, mida kasutatakse tarbijale tarnitud ja tarbitud energiaühiku taastuvast energiaallikast tootmise tõendamiseks mõõtepunktis.

1.2Lisatingimused – Eesti domeeniprotokoll, Päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused ja EECS reeglistik, mis kohalduvad Roheserdi ostmisele, kättesaadavad veebisaidil http://elering.ee/paritolutunnistused/.

1.3Lõpptarbija – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab energiat energiatarnijaga sõlmitud lepingu alusel.

1.4Päritolutunnistus – elektrooniline dokument, mille väljastab päritolutunnistuse süsteemi haldaja biometaani, vesiniku, veeldatud biometaani või elektri-, soojus- või jahutusenergia tootjale tootja taotluse alusel tõendamaks, et biometaan, vesinik, veeldatud gaas, elektri-, soojus- või jahutusenergia on toodetud taastuvast energiaallikast või süsinikuneutraalselt.

1.5Tõendusportaal – päritolutunnistuste elektrooniline andmebaas, kättesaadav veebisaidil https://green.elering.ee/.

2. Üldtingimused

2.1Electricview osutab päritolutunnistuste (Rohesertide) müümise ja kustutamise teenust, millega Lõpptarbija saab tõendada, et tema tarbitud energiaühik on toodetud taastuvast energiaallikast. Lõpptarbija tasub Electricview’le Rohesertide kustutamise eest ja Electricview kustutab Roheserdid Tõendusportaalist Lõpptarbija kasuks.

2.2Electricview ei ole finantsteenuse osutaja, turuosaline, elektritootja ega elektrienergia müüja või vahendaja. Electricview pakub infoühiskonna teenust, kus Lõpptarbijad saavad osta Roheserte, mis eksisteerivad elektrienergiast iseseisvalt.

2.3Teenusteid kasutades kinnitab Lõpptarbija, et edastatud teave on tõene ja täielik, kõik antud kinnitused on tõesed ning ta on vajadusel saanud Lõpptarbijalt kõik õigused ja volitused Lõpptarbija nimel Teenuste kasutamiseks. Electricview ei vastuta väära või ebapiisava teabe eest, mida Lõpptarbija või volitatud isik Electricview’le edastab.

2.4Electricview juhindub Teenuse osutamisel Kasutustingimustest ja Lisatingimustest, energiamajanduse korralduse seadusest ja elektrituru seadusest.

3. Teenuste tellimine ja tasumine

3.1Lõpptarbija saab Teenuseid tellida Electricview veebilehe kaudu. Teenuste tellimiseks peab Lõpptarbija valima Electricview veebilehel soovitud arvu Roheserte soovitud ajaperioodi kohta. Lõpptarbija Roheserdid kuvatakse ostukorvis. Ostu sooritamiseks tuleb Lõpptarbijal valida ostukorvis „vormista ost“. Ostu vormistamisel peab Lõpptarbija sisestama vajaliku teabe Rohesertide Tõendusportaali kandmiseks.

3.2Lõpptarbija saab osta eelneva kalendriaasta Roheserte kuni käimasoleva kalendriaasta 31. märtsini. Alates 1. aprillist ei saa Lõpptarbija osta eelneva kalendriaasta Roheserte.

3.3Teenuse eest tuleb tasuda ühes osas ettemaksuna. Teenuse hind kuvatakse Lõpptarbijale ostu tegemise eelvaates. Lõpptarbija saab Teenuse eest tasuda makselingi või muu maksevahendi kaudu, mis kuvatakse Lõpptarbijale ostu tegemisel.

3.4Teenust tellides teeb Electricview päringu Tõendusportaali, kontrollimaks, kas füüsilisest isikust tellijal on kehtiv elektrileping ja kas Roheserte saab Tõendusportaali kanda.

3.5Electricview kannab Roheserdid Tõendusportaali Lõpptarbijale tingimusel, et Lõpptarbija on Teenuse eest täielikult tasunud Electricview arvelduskontole ja Roheserte on võimalik Tõendusportaali kanda.

4. Roheserdi kasutamise ja kustutamise tingimused

4.1Roheserti kasutatakse Lõpptarbijale tarnitud ja tema tarbitud energiaühiku taastuvast energiaallikast tootmise tõendamiseks mõõtepunktis.

4.2Kui Lõpptarbija on tellitud Teenuse eest täielikult tasunud ja Roheserdid Tõendusportaali kantud, märgib Electricview perioodi möödudes Roheserdid Lõpptarbija nimel tarbimise tõendamiseks kustutatuks, mille järel neid enam kasutada ei saa.

4.3Lõpptarbija kasuks kustutatud Päritolutunnistustega saab Lõpptarbija tutvuda Tõendusportaalis. Tõendusportaali kasutamisele kohalduvad Lisatingimused.

5. Intellektuaalomand

5.1Käesolevates Kasutustingimustes tähendab mõiste Intellektuaalomandiõigused kõiki olemasolevaid või tulevikus tekkivaid intellektuaalomandi õigusi ning muid sarnaseid õigusi kõikjal maailmas sõltumata sellest, kas need on registreeritud või registreerimata, muuhulgas (kuid mitte ainult) autoriõigusi ja autoriõigustega kaasnevaid õigusi, õigusi tööstusdisainilahendusele ja muudele disainidele ja registreeritud disainidele, patente, kasulikke mudeleid ja leiutisi (sõltumata patendeeritavusest), kauba- ja teenusmärke, õigusi andmebaasidele, tarkvarale, mikrolülituse topoloogiale, ärisaladusi, oskusteavet, konfidentsiaalset informatsiooni, ärinimesid, brändi- ja domeeninimesid ja teisi sarnaseid õigusi.

5.2Kõik Teenuste Intellektuaalomandiõigused, sealhulgas selle komponendid, mis tahes uuendused, täiendused ja parandused, mille Electricview on kättesaadavaks teinud, jäävad alati Electricview või tema litsentsiandjate ainuomandisse. Käesolevad Kasutustingimused ei loovuta ega võõranda Lõppkasutajale ega kellelegi teisele üle ühtegi Intellektuaalomandiõigust ega anna mingeid õigusi Electricview või tema litsentsiandjate Intellektuaalomandiõiguste kasutamiseks, välja arvatud käesolevates Kasutustingimustes selgesõnaliselt antud kasutusõigused.

5.3Electricview annab Lõppkasutajale piiratud õiguse, mis ei ole üleantav ega all-litsentsitav, kasutada kaubamärki „Rohesert“, et tõendada Roheserdi omamist. Vastav õigus tekib hetkel, mil Rohesert kantakse Tõendusportaali ja lõpeb ühe aasta möödumisel. Kaubamärgi kasutamine peab olema kooskõlas kohaldatava õiguse ja kaubamärgi kasutamise juhenditega. Lõppkasutajal ei ole õigust lisada Electricview brändinimele ja logole täiendavaid kaubamärke, logosid või kaubanduslikke tunnuseid. Lõppkasutaja kinnitab, et brändinime ja logo olemasolevad ja tulevased Intellektuaalomandiõigused kuuluvad Electricview’le. Lõppkasutaja ei vaidlusta Electricview Intellektuaalomandiõiguseid, ei toeta Intellektuaalomandiõiguste vaidlustamist ega kasuta muid meetmeid, mis kahjustavad Electricview Intellektuaalomandiõigusi, sh ei taotle Lõppkasutaja mis tahes kaubamärgi, ärinime vm tunnuse registreerimist, mis on Electricview kaubamärkidega sarnane. Electricview nõudmisel peab Lõppkasutaja muutma Electricview brändinime ja logo kasutamist või kasutamise lõpetama.

6. Vastutus

6.1Lõpptarbija võib nõuda Electricview käest kahju hüvitamist üksnes juhul, kui Electricview pani toime Kasutustingimuste rikkumise, mis tulenes tema tahtlusest või raskest hooletusest. Lõpptarbijal on õigus nõuda üksnes otsese varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist, mis põhjustati vastava rikkumisega. Electricview ei vastuta kahjude eest, mis:

6.1.1 on põhjustatud kolmandatele isikutele;

6.1.2on saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kahju, kasumi vähenemine, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemine või mis tahes muu kahju;

6.1.3on põhjustatud puuduliku või ebatäpse teabe andmise tõttu Teenuste tellimisel;

6.1.4on põhjustatud tehnilistest probleemidest, sh probleemid arvutisüsteemides, mis võimaldavad Roheserte osta, makseid sooritada jm;

6.1.5on seotud Tõendusportaali kättesaadavuse tagamise ja töökorras hoidmisega;

6.1.6on põhjustatud kolmandate isikute poolt seoses Lõpptarbija andmete ebaseadusliku kättesaamisega.

6.2Electricview ei kontrolli Päritolutunnistuste väljaandmise protsessi ega vastuta Tõendusportaali süsteemihaldaja tegevuse eest. Samuti ei vastuta Electricview Päritolutunnistuse andmete tegelikkusele vastavuse eest. Electricview ei kontrolli, kas Päritolutunnistus tegelikult tõendab energiaühiku taastuvast energiaallikast tootmist. Näiteks juhul, kui Päritolutunnistus viitab elektrienergia taastuvast energiaallikast tootmisele, aga selgub, et see ei vasta tõele, ei vastuta Electricview sellise Päritolutunnistuse andmete tõele vastavuse eest.

6.3Electricview ei hüvita Lõpptarbijale Teenuse osutamisel tekitatud kahju enam kui 100 eurot rikkumise kohta.

6.4Electricview pakub Teenuseid „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma igasuguseid täiendavaid lubadusi, kinnitusi või garantiisid andmata. Electricview ei taga katkestuseta või vigadeta juurdepääsu Teenustele ega Tõendusportaalile. Electricview loobub käesolevaga Teenuste ja Rohesertide suhtes kõikidest otsestest ja kaudsetest lubadustest, kinnitustest ja garantiidest, sh Electricview ei taga Teenuste ega Rohesertide (sh Päritolutunnistuste) kõlblikkust, teatud otstarbeks sobivust, turvalisust, täpsust ega terviklikkust.

7. Taganemisõigus

7.1Lõpptarbija nõustub Teenuseid tellides, et tal ei ole 14-päevast Teenustest taganemise õigust. Taganemisõiguse puudumine tuleneb VÕS § 53 lg 4 p-st 1, st Teenuse tellimise ja tasumise korral täidab Electricview Kasutustingimustest tulenevad kohustused Lõpptarbija ees täielikult.

7.2Kui Lõpptarbija rikub Kasutustingimusi, võib Electricview lepingu 7-päevase etteteatamistähtajaga üles öelda, sh:

7.2.1kui Lõpptarbija esitab valeandmeid;

7.2.2kui Lõpptarbija kasutab Roheserte või Teenuseid pahauskselt;

7.2.3kui Lõpptarbija rikub Electricview Intellektuaalomandiõigusi.

8. Vaidluste lahendamine

8.1Kui Lõpptarbijal on Teenuste osas pretensioone, võib need esitada e-posti kaudu meiliaadressile info@rohesert.ee.

8.2Tarbijal on võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust saab esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja Electricview vahel Kasutustingimustest tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbija võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

8.3Kui Teenustest või Kasutustingimustest tõusetuvaid õigusvaidlusi ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel ja Electricview ei saa tarbijast Lõpptarbija elukohta nõude esitamise ajal kindlaks teha, siis nõustub Lõpptarbija vaidlused lahendama Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas. Kõigil muudel juhtudel kohaldatakse tarbija suhtes kohtualluvust vastavalt kehtivale rahvusvahelisele õigusele. Klientidele, kes ei ole tarbijad, kehtib erandlik kohtualluvus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1Teenuse osutamisel töötleb Electricview Lõpptarbija isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise tingimustega saab tutvuda siin.

10. Lõppsätted

10.1Kasutustingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused ja tarbijale rahvusvaheliste õigusaktide järgi kohalduv õigus.

10.2Electricview võib Kasutustingimusi igal hetkel muuta. Kui Kasutustingimustes on olulised muudatused, teavitab Electricview Lõpptarbijaid 30 päeva ette vastavate muudatuste jõustumisest. Teenuste jätkuv kasutamine pärast teavitusperioodi lõppemist tähendab Kasutustingimuste muudatustega nõustumist. Igakordselt ostu sooritamisel kehtivad ostu ajahetkel avaldatud Kasutustingimused.